หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
 
   

ผ้ากะเหรี่ยง
      
   

น้ำตกทีลอซู

ดอยหัวหมด
     
   
 
 
  1. ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลอุ้มผาง  
          เดิมทีเทศบาลตำบลอุ้มผางเทศบาลตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง อยู่ในความดูแลของนายอำเภอ เทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้เปลี่ยนแปลงฐานจากสุขาภิบาลอุ้มผาง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  
          เทศบาลตำบลอุ้มผางได้ย้ายจากที่ว่าการอำเภออุ้มผางมาอยู่ ณ ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลอุ้มผาง อยู่ในราบหุบเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 500 เมตร บริเวณชุมชนจะถูก โอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทางตอนใต้ของชุมชนจะมีความแตกต่างระดับของพื้นที่มาก โดยจะลากเขาไปจนถึงทางน้ำหรือ ห้วยนาและห้วยอุ้มผางตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 47 ตอนที่ 10 ลงวันที่ 26 มกราคม 2500 มีพื้นที่ ประมาณ 0.6 ตร.ม. ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1 บางส่วน ลักษณะชุมชนอยู่อาศัยในบริเวณที่ราบหุบเขามีถนนสายหลัก 2 สาย คือ ถนนประเวศไพรวันและถนนสุขุมวัฒนะ  
       
  2. ลักษณะที่ตั้ง และอาณาเขตการปกครอง  
          เทศบาลตำบลอุ้มผาง อยู่ในที่ราบหุบเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 500 เมตร บริเวณชุมชน จะถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทางตอนใต้ของชุมชนจะมีความแตกต่างระดับของพื้นที่มาก โดยจะลาดเขาไปจนถึงทางน้ำ หรือห้วยนาและห้วยอุ้มผาง  
          เทศบาลตำบลอุ้มผาง มีพื้นที่ 0.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 336 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลอุ้มผาง เทศบาลตำบล อุ้มผางตั้งอยู่ตามแนวถนน ราษฎรพัฒนา  
          อาณาเขต มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ บางส่วนของตำบล คือ  
       
   
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ จดทางหลวงหมายเลข 1090 (แม่สอด-อุ้มผาง)  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ จดห้วยนาและห้วยอุ้มผางฝั่งตะวันออก  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จดสนามบันและป่า  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จดห้วยอุ้มผาง  
 
       


       
  3. สภาพภูมิประเทศ  
          อำเภออุ้มผางมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีป่าไม้หนาแน่นซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กลอง เทือกเขาเหล่านี้ คือ เทือกเขาถนนธงชัยซึ่งกั้นเขตแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า มีพื้นที่เป็นภูเขาร้อยละ 97 พื้นที่ราบ ตามหุบเขา และลุ่มน้ำเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น  
          เขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง พื้นที่ลาดเนินลงมาตามลำห้วยนา บ้านเรือนราษฎรปลูกกระจัดกระจายตามที่ลาดเนิน แต่ส่วนใหญ่บ้านเรือนจะปลูกตามแนวถนนสุขุมวัฒนะเป็นแนวยาวตามลำห้วยนาส่วนหนึ่ง  
          บริเวณเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง มีลำห้วย 3 สาย คือ ลำห้วยนา ลำห้วยไร่ ลำห้วยอุ้มผาง มีทุ่งนาอยู่ประมาณ 200 ไร่ อำเภออุ้มผางสูงจากระดับน้ำทะเล
 
       
  4. จำนวนประชากร  
    ประชากรทั้งสิ้น 1,733 คน ประกอบด้วย  
          - ชาย 868 คน คิดเป็นร้อยละ 50.09  
          - หญิง 865 คน คิดเป็นร้อยละ 49.91  
             จำนวนครัวเรือน 595 ครัวเรือน  
             ความหนาแน่นเฉลี่ย 991.67 คน/ตารางกิโลเมตร  
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552