หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
 
   

น้ำตกทีลอซู
      
   
 
 
 
  สำนักปลัดเทศบาล  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาลงานประชุมคณะเทศมนตรี และ พนักงานเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมืองานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานทะเบียนราษฏร์ และงานเลือก ตั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานดูแลรักษาจัดเตรียม และให้การบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ภายในอาคารสำนักงาน  
       
  กองคลัง  
    มีหน้าที่ควบคุมดูและรับผิดชอบ การบริหารการเงินการคลัง ในด้านการรับจ่ายเงินของเทศบาล เช่น การจัดเก็บภาษี ประเภทต่าง ๆ อาทิ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาตต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดโดยมีการจัดทำและเก็บข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ของ เทศบาล รวมทั้งดูแลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณเพื่อพัฒนา ความเจริญให้แก่ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  
       
  กองช่าง  
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเรื่องการขออนุญาต ออกใบอนุญาตควบคุมการก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมรื้อ ถอนอาคาร ภายในเขตเทศบาลให้ถูกต้องตามกฎหมาย และการผังเมือง งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม ออกแบบ และก่อสร้าง รวมทั้งงานสาธารณูปโภค ในการก่อสร้างบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ดูแล และจัดให้มีสวนสาธารณะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน การติดตั้งบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะสัญญาณไฟ จราจรภายในเขตเทศบาล เป็นต้น  
       
  กองการศึกษา  
    มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารการศึกษา และวิชาการให้การศึกษาแก่เด็กในเขตเทศบาล ทั้งในระดับก่อนวัยเรียน วัยบังคับที่อยู่ในเกณฑ์บังคับตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา การขยายโอกาสทาง การศึกษาจนถึง ระดับมัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียนงานนิเทศการศึกษา งานเกี่ยวกับศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นตลอดจนงานกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล  
       
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตเทศบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แมลง พาหะนำโรค การป้องกันการติดยาเสพติดและสารเสพติด การควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแกสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญ และมลภาวะตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาล และงานด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเขตเทศบาล  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552