หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
 
   

ผ้ากะเหรี่ยง
      
   

น้ำตกทีลอซู
     
   
 
 
  1.การคมนาคม  
              อำเภออุ้มผางเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตากมีทั้งหมด 8 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ อำเภออุ้มผางเป็นอำเภอ ที่มีพื้นที่กว้างที่สุด ในประเทศไทย และมีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่ายาวประมาณ 180 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีป่าไม้หนาแน่น มีพื้นที่ที่เป็นภูเขาร้อยละ 97 มีพื้นที่ราบตามหุบเขาและลุ่มน้ำเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ในการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะทางบก นั้นลำบากมากต้องผ่านภูเขาและหุบเขาผ่านทางโค้ง 1,219 โค้งในเวลาเดินทางเริ่มต้นจากอำเภอแม่สอดรถส่วนตัวใช้เวลา ประมาณ 2-3 ชั่วโมง รถโดยสารประจำทาง 4-5 ชั่วโมง มีถนนสายหลักหากเริ่มต้นจากตัวเมืองจังหวัดตาก สามารถเดินทาง ไปยังอำเภออุ้มผาง โดยเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 จนถึงทางแยกเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ไปอำเภอแม่สอดระยะทาง 84 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าสู่ตัวเมืองแม่สอดเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 ไปจนถึงอำเภออุ้มผางระยะทาง 164 กิโลเมตร  
              ในเขตเทศบาลมีถนนทั้งหมด 26 สาย โดยแบ่งได้ดังนี้  
   
  - ความยาวทั้งหมด 6,460 กิโลเมตร
  - อื่นๆ คสม. 6,460 กิโลเมตร
 
              ส่วนการคมนาคมทางน้ำไม่มี การคมนาคมทางอากาศ มีสนามบินอุ้มผางที่มีขนาดของทางวิ่ง 640X10 เมตร และ จะปรับปรุงเป็นขนาดทางวิ่ง 800X40 เมตร ให้รับรองเครื่องบินขนาดเล็กบินรับส่ง ผู้โดยสารในเส้นทางกรุงเทพมหานคร– อุ้มผาง  
       
  2.ทรัพยากรทางน้ำ  
    1. ลำห้วยนา  
          เป็นลำห้วยขนาดเล็กไหลมาจากทางทิศใต้ฝ่ายตามแนวเขตเทศบาลเป็นแหล่งน้ำที่ไหลตลอดปี ชาวบ้านได้อาศัยน้ำ ในลำห้วยใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าวและปลูกผักทั้งบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย  
    2. ลำห้วยไร่  
          อยู่ทางด้านทิศเหนือของแนวเขตเทศบาลเป็นลำห้วยเล็กกว่าห้วยนา มีน้ำไหลเฉพาะช่วงฤดูฝน เป็นลำห้วยที่ระบาย น้ำเสียจากชุมชนเสียเป็นส่วนใหญ่และไหลลงสู่ลำห้วยนาสภาพสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาล  
  นอกจากประโยชน์จากป่าโดยตรง คือ อาหารของป่านานาชนิดแล้วยังมีประโยชน์ทางอ้อมคือ สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และประโยชน์อื่น ๆ อีกมาก  
       
  3.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    1.รถดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ บรรจุน้ำ 2,000 ลิตร จำนวน 2 คัน  
    2.สถานีตำรวจภูธรอำเภออุ้มผาง มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม ซึ่งตั้งอยู่เขตเทศบาล  
    มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยแยก ดังนี้  
   
  - ระดับสัญญาบัตร 7 นาย
  - ระดับชั้นประทวน 50 นาย
 
       
  4.แหล่งท่องเที่ยวในอำเภออุ้มผาง  
    แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
    - น้ำตกทีลอซู  
    - น้ำตกทีลอจ่อ  
    - บ่อน้ำร้อน  
    - ถ้ำตะโค๊ะบิ๊  
    - หมู่บ้านฤษีเลตองคุ  
    - พระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมด  
    - ทะเลหมอก  
    แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ  
    - ล่องแพ  
    - วิถีชีวิตหมู่บ้านกะเหรี่ยงปะหละทะ เซปะหละ อุ้มผางคี กล้อทอ แม่จันทะ ทิโพจิ  
    - บ้านโบราณ  
       
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552