หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
 
   

ผ้ากะเหรี่ยง
      
 
 
  1. ประชากร  
    ประกอบไปด้วยกลุ่มชนที่หลากหลาย เผ่าพันธุ์ทั้งชาวไทยพื้นราบที่มาจากภาคต่าง ๆ ชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ ม้ง กะเหรี่ยง เย้า มูเซอ ลีซอ อาข่า และจีฮ่อ โดยมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย แมกไม้นานาชนิด  
       
  2. การศึกษา  
    อำเภออุ้มผางจัดการศึกษาออกเป็น 2 ระบบ คือ  
          - ระบบการศึกษานอกโรงเรียน  
          - การศึกษาในระบบตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
          - วิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง  
       
  3. ศาสนา  
    ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง มีศาสนสถาน 2 แห่ง เป็นวัดพุทธศาสนาทั้ง 2 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 99 นับถือ ศาสนาพุทธมาตั้งแต่โบราณกาลได้หรือว่าเป็นพุทธศาสนิกชน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีจะเหมือนกันและประเพณีที่สำคัญก็คือ ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ และเป็น ประเพณีที่สำคัญสืบทอดกันมานาน สร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีในชุมชน ลอยกระทง แห่เทียนพรรษา เป็นต้น  
       
  4. การสาธารณสุข  
    เขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลประจำอำเภอขนาด 30 เตียง สาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง  
       
  5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    เทศบาลตำบลอุ้มผางเป็นศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางคอยควบคุม ดูแลเตรียมความพร้อมและ การอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ทันที  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552