หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
 
   

ผ้ากะเหรี่ยง
      
   

น้ำตกทีลอซู
     
   
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  
    แนวทางการพัฒนา  
  1. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้เทศบาลได้มาตรฐานและเพียงพอ  
  2. จัดระบบจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะชุมชน  
  3. กำหนดแนวทางการพัฒนาที่ดินและการพัฒนาเมือง  
  4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้มีความเหมาะสมและขยายการบริการให้เข้าถึงชุมชน  
  5. ส่งเสริมและปรับปรุงแหล่งน้ำสะอาด สาธารณะให้สะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภค  
  6. จัดให้มีสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่ว่าง  
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนและยกรายได้ของ
ประชาชน
 
    แนวทางการพัฒนา  
  1. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา แม้จะประสบผลสำเร็จในภาพรวมของการขยายตัว แต่ผลการพัฒนาได้ก่อให้เกิด ปัญหา การไม่สมดุลในการพัฒนาเมืองกับชนบท มีความเหลื่อมล้ำรายได้ ความเสื่อมของทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ ของชุมชนท้องถิ่นหรือไม่สามารถพึ่งตนเองได้ การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง ปัญหายาเสพติด ปัญหา เรื่องโรคเอดส์ปัญหาอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อ การพัฒนาในระยะยาว  
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
    แนวทางการพัฒนา  
  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับบริการเตรียมความพร้อมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  2. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
  3. จัดให้มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอตลอดจนนำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้  
  4. ส่งเสริมการศึกษาให้ทางเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมทั้งในระบบและนอกระบบ  
  5. สนับสนุนให้ครูและชุมชนร่วมกำหนดและปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นความเป็นสากลและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
  6. สนับสนุนให้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้าวิจัย  
  7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ดูงาน ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
  8. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมขวัญกำลังใจในการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  9. สนับสนุนการกระจายอำนาจการศึกษา เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการทางด้านการศึกษา  
  10. สนับสนุนการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้โดยการพัฒนาระหว่างบ้าน วัด ชุมชน โรงเรียน เทศบาล  
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข  
    แนวทางการพัฒนา  
  1. ส่งเสริมการบริการสุขภาพอนามัย เพื่อพัฒนาการของเด็กและคุณภาพที่ดีของแม่  
  2. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ลดปัญหาการใช้ความรุนแรง การแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  
  4. สนับสนุนรณรงค์ให้ครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจสามารถดูแลผู้สูงอายุตลอดจนให้ได้รับบริการฟื้นฟู  
  5. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการธุรกิจเอกชนและสถานศึกษาทุกระดับจัด กิจกรรมการเล่นกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างเพียงพอ  
  6. สนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทย ผสมผสานในระบบสาธารณสุขโดยพัฒนาองค์กรความรู้ด้านภูมิปัญญา  
  7. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัย เช่น การสร้างสวนสาธารณะ การจัดให้มีที่ออกกำลังกาย การลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม  
  8. ปรับปรุงและบังคับการใช้เทศบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับที่เอื้อต่อสุขภาพ  
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552