หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าลัก

Home
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  พันธกิจหลักของการพัฒนาเทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
การพัฒนาและส่งเสริมให้เทศบาลตำบลอุ้มผางเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพเสริม มีรายได้ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
 
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
พัฒนาและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการศึกษา การกีฬา การนันทนาการของตนเอง
 
การให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เช่น คนชรา ผู้พิการ เด็กยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์
 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552